چپ و انقلاب اسلامي؛بررسي عملکرد جريان مارکسيستي در مبارزه با رژيم شاه
نویسنده :سينا مظاهري

شاه با سرکوب قيام خونين 15خرداد1342 مردم ايران، روند مبارزات عليه رژيم را تغيير داد. گروه‌هايي که تا به آن روز روند مبارزه را درون رژيم مي‌ديدند تغيير روش دادند و يا انشعاباتي از آن ايجاد شد. گروه‌هاي مخالف سياسي از جمله حزب توده، جبهه ملي دوم تقريباً دربرابر قيام مردم بي‌عمل باقي‌ماندند. زماني که اعضاي زنداني جبهه ملي دوم، بر سر...

مبارزه مسلحانه؛ محرک يا مانع انقلاب؟
نویسنده :محمد عليزاده

تشکيلاتي که به‌عنوان مجاهدين خلق(منافقين) ناميده مي‌شود، با برگزيدن مشي چريکي و مسلحانه در مبارزه عليه رژيم پهلوي طي سال‌هاي 1350 تا 1355 که سرانجام با ارائه تز رکود از جانب رهبران آن به ايستايي رسيد، چندين عنوان عمليات مسلحانه انجام داد. اين عمليات‌ها در اولين نگاه از دوجهت قابل تأمل و بررسي مي‌باشد تا بتوان به يک جمع‌بندي در...

تغيير ايدئولوژي و تأثير آن در مبارزات عليه رژيم پهلوي
نویسنده :مرضيه تشکري

زماني‌که خبر تشکيل گروهي با مشي چريکي و درظاهر مقيد به ظواهر اسلامي از نيروهاي جوان دانشگاهي ‌و معتقد به سرنگوني رژيم پهلوي منتشر شد، نور اميدي در دل روحانيون انقلابي و بازاريان مبارز روشن کرد. دستگيري اعضاي اين گروه پس از ضربه شهريور 50 و انتشار بيانيه تعدادي از روحانيون عليه دادگاه‌هاي رژيم، نشانگر پيوندهاي عاطفي آن‌ها نسبت...