ماهيت سازمان مجاهدين خلق(منافقين) در خاطرات مبارزان
نویسنده :رضا انوشيرواني

درباره نقش سازمان مجاهدين خلق(منافقين) در مبارزه عليه رژيم پهلوي و تأثيري که اين‌نقش مي‌توانسته در پيشبرد مبارزات يا ايجاد مانع و پديدآمدن مشکلاتي براي نيروهاي عمل‌کننده ضدحکومت طاغوت داشته باشد، مطالب بسياري گفته و نوشته شده‌است. در اين‌ بين خاطرات مکتوب و شفاهي افرادي که در سال‌هاي مبارزه عليه رژيم شاه حضور داشته و همچنين...