انقلاب و نظریه‌های پیرامون آن با تأکيد بر انقلاب اسلامي ايران
نویسنده :جواد شجاعي

در ميان پديده‌هاي اجتماعي‌سياسي، «انقلاب» پيچيده‌ترين پديده‌اي است که توجه بسياري از عالمان اين رشته را به‌خود جلب کرده است. اينکه انقلاب‌ها چگونه شکل مي‌گيرند و اساساً از چه‌علل و عواملي برمي‌خيزند و در‌نهايت، چه پيامدهايي دارند، مهمترين پرسش‌هايي است که دراين‌باره مطرح است. در اين جستار تلاش شده است تا به اين سؤال که...

ریشه های انقلاب اسلامی ایران
نویسنده :محمدرضا محقق

انقلاب، پديده‌‌اي اجتماعي است و هر پديده اجتماعي، در نظام قانونمند جهان هستي، از قواعد و قوانين علّي پيروي مي‌کند و ريشه‌ها و عواملي دارد؛ بنابراين، نمي‌توان پيروزي انقلاب اسلامي را، امري تصادفي دانست. همان‌گونه که بقا و استمرار آن را نيز نمي‌توان بدون علت تلقي کرد. انقلاب اسلامي ايران، همچون ساير انقلاب‌هاي بزرگ جهان...

اسلام؛ تفکر حاکم بر انقلاب ايران
نویسنده :مهدي جدّي

کشتار مردم در 15خرداد42، گونه‌اي متفاوت از مبارزه را منجر شد. کساني که پيش از اين در راه مبارزه براي اصلاحات قدم برمي‌داشتند، اکنون تنها به براندازي رژيم شاه فکر مي‌کردند. امام خميني(ره) نيز اگر تا ديروز در سخنراني‌هايشان شاه را نصيحت مي‌کردند اما روند مبارزات ايشان و نهضت انقلابي‌شان، پس از خرداد42 به سوي حذف رژيم شاه پيش رفت....