درگیری مسلحانه بین ضدانقلاب با پاسداران و نیروهای ارتش مریوان

مهر 1358
027
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Marivan, Iran

در روستای دره‌کی از توابع مریوان، میان ضدانقلاب با پاسداران و نیروهای ارتش درگیری شدیدی به وقوع پیوست.

 

آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31