انفجار بمب توسط عناصر ضدانقلاب در کنار پست فشار قوی برق در اتوبان خرمشهر به آبادان

مهر 1358
024
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Khorramshahr, Iran

عناصر ضدانقلاب در پشت ۱ پست فشارقوی برق در اتوبان خرمشهر به آبادان واقع در منطقۀ پیروز، ۳ بمب کار گذاشته بودند که منفجر شد؛ اما به کسی آسیب نرسید.

 

آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31