حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به گروهان ژاندارمری نوسود

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Nowsud, Iran

حملۀ مهاجمان مسلح به گروهان ژاندارمری نوسود، از ساعت ۴ تا ساعت ۱۸ ادامه داشت و سرانجام پایان یافت و مهاجمان دست از محاصره برداشتند. در این درگیری، ۴ مأمور ژاندارمری مجروح شدند و تلفاتی نیز به مهاجمان وارد آمد.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31