حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به گروهان ژاندارمری نوسود

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Nowsud, Iran

حملۀ مهاجمان مسلح به گروهان ژاندارمری نوسود، از ساعت ۴ تا ساعت ۱۸ ادامه داشت و سرانجام پایان یافت و مهاجمان دست از محاصره برداشتند. در این درگیری، ۴ مأمور ژاندارمری مجروح شدند و تلفاتی نیز به مهاجمان وارد آمد.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31