گالری صوت


سخنرانی در دانشگاه تهران ۱
سخنرانی در دانشگاه تهران ۲
سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه ۱
سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه ۲
سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه ۶۲/۱/۲۶
سخنرانی در جمع ارتشیان به مناسبت دهه فجر
سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه ۶۲/۷/۱ قسمت اول
سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه ۶۲/۷/۱ قسمت دوم
سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه ۶۳/۶/۳۰ قسمت اول
سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه ۶۳/۶/۳۰ قسمت دوم
تشریح طراحی عملیات
مکالمه بیسیم با شهید باقری
مکالمه بیسیم با سردار صفوی
مناجات شهید - برنامه رادیویی
برنامه رادیویی شهادت امیر صیاد شیرازی
در رثای شهید صیاد شیرازی ۱
در رثای شهید صیاد شیرازی ۲
در رثای شهید صیاد شیرازی ۳
در رثای شهید صیاد شیرازی ۴
در رثای شهید صیاد شیرازی ۵
در رثای شهید صیاد شیرازی ۶
در رثای شهید صیاد شیرازی ۷
در رثای شهید صیاد شیرازی ۸
در رثای شهید صیاد شیرازی ۹
در رثای شهید صیاد شیرازی ۱۰
در رثای شهید صیاد شیرازی ۱۱
در رثای شهید صیاد شیرازی ۱۲