درگیری مسلحانه بین پاسداران و نظامیان با ضدانقلاب در مهاباد

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Mahabad, Iran

از نخستین ساعات بامداد، میان پاسداران و نظامیان با ضدانقلاب مسلح درگیری ایجاد شد. در این درگیری، ۶ پاسدار اعزامی از کاشان مجروح شدند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31