ترور پدر و پسری در هنگام عبور از خیابانی در مهاباد توسط افراد ناشناس

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Mahabad, Iran

افرادی ناشناس پدر و پسری را هنگام عبور از خیابان، هدف گلوله قرار دادند و کشتند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27