حمله مسلحانه عناصر سازمان چریک‌های فدایی خلق به پاسداران سقز

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Saqqez, Iran

عناصر وابسته به گروهک‌ها، در شهرستان سقز تیراندازی شدیدی کردند. در پی این تیراندازی‌ها، پاسداران انقلاب ۳ نفر را دستگیر کردند. این ۳ از عاملان اصلی و از اعضای چریک‌های فدایی خلق هستند. یکی از این افراد در حال پرتاب نارنجک به یکی از خانه‌ها و دیگری در حال تیراندازی دستگیر شد.

 

آدرس
Saqqez
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31