حمله مسلحانه عناصر سازمان چریک‌های فدایی خلق به پاسداران سقز

مهر 1358
015
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Saqqez, Iran

عناصر وابسته به گروهک‌ها، در شهرستان سقز تیراندازی شدیدی کردند. در پی این تیراندازی‌ها، پاسداران انقلاب ۳ نفر را دستگیر کردند. این ۳ از عاملان اصلی و از اعضای چریک‌های فدایی خلق هستند. یکی از این افراد در حال پرتاب نارنجک به یکی از خانه‌ها و دیگری در حال تیراندازی دستگیر شد.

 

آدرس
Saqqez
Kurdistan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31