شهادت حسین کریمی بر اثر حمله مسلحانه در بانه

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Baneh, Iran

بر اثر حملۀ مسلحانه، حسین کریمی فرزند احمد کشته شد.

 

آدرس
Baneh
Kurdistan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31