درگیری مسلحانه بین پاسداران و نظامیان با ضدانقلاب در مهاباد

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Mahabad, Iran

از نخستین ساعات بامداد، میان پاسداران و نظامیان با ضدانقلاب مسلح درگیری ایجاد شد. در این درگیری، ۶ پاسدار اعزامی از کاشان مجروح شدند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25