درگیری مسلحانه بین ضدانقلاب با پاسداران و نیروهای ارتش مریوان

مهر 1358
027
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Marivan, Iran

در روستای دره‌کی از توابع مریوان، میان ضدانقلاب با پاسداران و نیروهای ارتش درگیری شدیدی به وقوع پیوست.

 

آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25