حمله مسلحانه سرنشینان یک خودرو به شهر و پادگان سنندج

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Sanandaj, Iran

سرنشینان خودرویی ناشناس به سوی کاخ جوانان سابق سنندج چند تیر شلیک کردند که با پاسخ محافظان رو‌به‌رو شدند. در حال حاضر، دفتر عمران امام در این کاخ فعالیت می‌کند. همچنین ۸ خمپاره از خارج شهر به سوی پادگان سنندج پرتاب شد که ۶ عدد آن به پادگان اصابت کرد؛ ولی هیچ‌گونه تلفات و خساراتی نداشت. ۲ خمپارۀ دیگر نیز به خانه‌های مردم در اطراف پادگان بانه برخورد کرد که فقط خسارات مالی در پی داشت.

 

آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25