ترور پدر و پسری در هنگام عبور از خیابانی در مهاباد توسط افراد ناشناس

مهر 1358
018
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Mahabad, Iran

افرادی ناشناس پدر و پسری را هنگام عبور از خیابان، هدف گلوله قرار دادند و کشتند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25