درگیری مسلحانه مأموران ژاندامری با عده‌ای از اشرار و سارقان منطقه ماهی‌دشت کرمانشاه

مهر 1358
016
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Mahi Dasht, Iran

مأموران ژاندامری عده‌ای از اشرار و سارقان مسلح را در احمدوند در منطقۀ ماهی‌دشت تعقیب کردند که در این تعقیب و گریز، ۲ درجه‌دار مجروح شدند. تعقیب‌شدگان گوسفندان اهالی را به سرقت می‌بردند.

 

آدرس
Mahi Dasht
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25