شهادت حسین کریمی بر اثر حمله مسلحانه در بانه

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Baneh, Iran

بر اثر حملۀ مسلحانه، حسین کریمی فرزند احمد کشته شد.

 

آدرس
Baneh
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25