شهید بهشتی و رویارویی اجتهاد با التقاط و تحجر

Beheshty5

از شهید بزرگوار آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی آثار گرانبهایی از بیان و بنان به جا مانده است ، آثار و تألیفات و سخنرانی های به یادگار مانده از ایشان در موضوعات مختلف دینی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گنجینه ارزشمندی است از یک اسلام شناس آگاه به زمان و مجتهد و صاحبنظر که می تواند در موارد زیادی راهگشای مردم به ویژه نسل جوان باشد .

موضوعی که در این مختصر مورد توجه قرار می گیر اجتهاد است ، این موضوع ابعاد گوناگونی دارد که در آثار فقهای امامیه تحت عنوان " اجتهاد و تقلید " به طور مستقل بحث و بررسی شده است .

ما در اینجا تنها گوشه هایی از این بحث را که در آثار این شهید عزیز به چشم می خورد متعرض می شویم .

واژه اجتهاد :

اجتهاد از کلمه جُهد به معنای طاقت و مشقت یا از کلمه جَهد به معنای سختی و مشقت است . از این رو اجتهاد را " بذل الوسع فی طلب الامر " معنا کرده اند . چنان که آن را مبالغه در مشقت هم تفسیر نموده اند . قاعدتاً باید یکی از معانی آن با توجه به خصوصیت باب افتعال در لغت عرب ، تحمل سختی و مشقت باشد .

و در اصطلاح فقهی ، اجتهاد را به " استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی " تعریف کرده اند . این تفسیر و تعریف از علمای اهل سنت و گروهی از قدمای فقهای امامیه ارائه شده است ، برخی به تناسب لغوی تحمل مشقت را نیز در تعریف گنجانده و آن را " به کار گرفتن نهایت تلاش و کوشش در امور دشوار برای رسیدن به حکم شرعی " تعریف کرده اند .

از آنجا که فقهای شیعه هر ظنی را حجت نمی دانند این تعریف را چنین تکمیل کرده اند :

• بذل الوسع لتحصیل الحجة علی الواقع او علی الوظیفة الفعلیة الظاهریة .

• ملکة یقتدر بها علی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی .

• الملکة او القوة او القدرة التی یقتدر بها علی استنباط الاحکام من الدولة .

تعاریف فوق عبارات گوناگونی از یک حقیقت است و آن نیرو و قدرت استنباط احکام شرعی بر اساس ادله معتبر شرعی است ، از این رو " مجتهد " کسی است که چنین نیرو و توانی را داشته باشد .

مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم خراسانی در اثر ارزشمند خویش " کفایة الاصول " علت تفاوت در تعاریف فقها را در این نکته می داند که آنان در مقام بیان حد یا رسم منطقی برای اجتهاد نبوده اند ، بلکه تنها به عنوان شرح الاسم تعاریفی ارائه کرده اند ، بنابراین نباید به دنبال جامعیت یا مانعیت بود و بر آنان خرده گرفت .

از تعاریف فوق استفاده می شود که اجتهاد کوششی است برای شناخت احکام شرعی بر اساس ادله و منابع معتبر دینی و به عبارت دیگر روشی است برای تشخیص وظایف فردی و اجتماعی از متن بیانات دینی .

این کوشش از زمان امامان معصوم (ع) و به توصیه آنان در میان مسلمانان رواج یافت ، چرا که " بیانات دینی که در کتاب و سنت واقع است کلی و محدود و صور اعمال و حوادث واقعه که مسائل ابتلاء را تشکیل می دهند نامتناهی و نامحصورند و برای به دست آوردن جزئیات احکام و تفاصیل آنها راهی جز اعمال نظر و پیمودن طریق استدلال نیست . "

به بیانی دیگر اجتهاد " تفریع درد فروع بر اصول است " به این معنا که استنباط مصادیق و متفرعات از کبریات کلی است نه امثال قیاس که از نظر شیعه اجتهاد نیست .

از مجموع تعاریف فوق روش شد که اجتهاد " روشی برای متخصص و صاحبنظر شدن در دین است و این روش در طی قرون متمادی به همت علما و دانشمندان به کار رفته و رشد و تکامل یافته است .

شهید بزرگوار آیت الله بهشتی در تعریف و تبیین اجتهاد می گویند :

" اندیشه پویای اسلامی یعنی تلاش برای فهم هر چه عمیق تر و گسترده تر کتاب و سنت با التزام به این که رابطه و پیوند میان آن اندیشه و آن معنا و عبارات کتاب و سنت محفوظ می ماند ، این را اجتهاد می نامند و راهی را که الان علمای بزرگ اسلامی می روند ، راه اجتهاد است . "

از تعریفی که ایشان ارائه کرده اند و نیز از بیانات دیگرشان بر می آید که در اجتهاد بر دو نکته تأکید داشتند ، پویا بودن و التزام به متون دینی و این نکته در خلال بحث روشن خواهد شد .

شهید بزرگوار آیت الله مطهری نیز اجتهاد را به معنای واقعی کلمه " تخصص و کارشناس فنی در مسائل اسلامی " می دانست .

شهید بهشتی از دو ناحیه نگران بود :

1. عدم پویایی اندیشه اسلامی و جمود فکری در شناخت معارف دینی .

2. بی توجهی و بی مبالاتی نسبت به پیمودن دقیق راه اجتهاد و غلتیدن در ورطه التقاط

این نگرانی برخاسته از وجود دو جریان انحرافی در تاریخ اسلام در مقابل جریان اجتهاد بود که متأسفانه در دهه های اخیر در حوزه و دانشگاه حضور جدی داشت .

کسانی که حوادث دوران مبارزات ملت مسلمان ایران و نیز حوادث پس از پیروزی را به خاطر داشته باشند به علت نگرانی متفکرانی همچون مطهری و بهشتی پی می برند ، تحلیل این مقطع از تاریخ نیازمند کوششی وسیع و همه جانبه است .

اینک اشاره ای به دو جریان انحرافی در تاریخ مسلمین می نماییم :

دیدار با ابوجهاد،معاون نظامی سازمان فتح،اسقف کاپوچی و هانی الحسن سفیر فلسطین در ایران در سال 1358

جریان اول : التقاط

گروهی متهور در امر دین بودند که اول بال در میان اهل سنت ظهور کردند و بی باکانه و بدون تقید به ظواهر شریعت ، بر اساس دیدگاه های خود در امر دین اظهار نظر کردند و حکمی را که در متن کتاب و سنت نبود با فکر خویش وضع نمودند .

منشأ ظهور این دیدگاه در میان اهل سنت این بود که آنان تصور می کردند که ظواهر کتاب و سنت قدرت پاسخگویی به سؤالات و مسائل جدید و نو پیدا را در طی قرون و اعصار ندارد و چاره ای نیست جز این که " رأی " را به عنوان منبعی دیگر به منابع دینی خود بیفرایند .

متأسفانه این تلقی در میان شیعیان نیز مطرح شد و گسترش یافت و در دهه های اخیر عده ای ناآگاه بدون شناخت دقیق مبانی دین ، سعی در منطبق ساختن ظواهر شرع با علوم و شرایط روز و اندیشه های مکاتب دیگر کردند .

شهید بهشتی در زمره کسانی است که از این گروه " التقاطی " که می خواستند به زعم خود هم اسلام را نگاه دارند و هم مکاتب مادی را ، به شدت انتقاد می کرد و عمل ایشان را نوعی " خود پسندی " در برخورد با اسلام می دانست ، چه اینان هر طور که دلشان می خواهد اسلام را معنا می کنند .

او اجتهاد را در برابر التقاط می دانست و می فرمود :

" امروز اصطلاحاً در جامعه ما التقاط به خصوص در رابطه با اسلام گفته می شو و این که افرادی به نام اسلام ، افکار و اندیشه ها و آراء بیگانه از اسلام و ضد اسلام را بپذیرند و قاطی کنند با اندیشه ها و عقاید اسلامی ...

حقیقت این است که ... آمیختن تعالیم اسلام به افکار سوسیالیستی یا مارکسیستی التقاط است ، آمیختن تعالیم اسلام و جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی با افکار اگزیستانسیالیستی التقاط است ، آمیختن آنها با هر نوع لیبرالیسم هم التقاط است ... "

نگرانی دانشمندانی چون او از التقاط فکری و اعتقادی که نوعی بازی با معارف دینی شمرده می شود ، جدی و به حق بود . چرا که بررسی تاریخی و آثار و تبعات این بازیگری از صده های آغازین ظهور اسلام تا کنون آثار نامطلوب آن را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که این تفکر متهورانه و در عین حال گاهی مزورانه چه لطماتی بر پیکر جوامع اسلامی وارد ساخته است .

در این فرصت کوتاه به نمونه هایی از برداشت های این گروه در دوره معاصر از متون دینی اشاره می کنیم .

در تفسیر آیه شریفه « و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیها ... » گفته اند :

" ... آنچه بیشتر جلب توجه می کند موضع گیری خداوند و همه نمودهای هستی در برابر مستضعفین زمین می باشد ، تردیدی نیست که مستضعفین زمین بنا بر مبنای تفکر قرآنی همان توده های محروم و به اسارت رفته ای هستند که در تعیین سرنوشت خود به طور جبری و قهری نقشی ندارند ...

این رسولان برگزیده و شهیدان برگرفته شده از میان مستضعفین هستند که گام های ابتدایی مبارزه با نظامات طاغوتی و غارتگر را بر می دارند و راه را برای امامت و به وراثت رساندن مستضعفین هموار می سازند . این معنا در واقع بازتاب شناخت قرآنی ما از انقلابات توحیدی و تحولات تاریخی است . "

صاحبان این تفکر که در صدد آشتی دادن بین مبانی مارکسیسم با مبانی اسلام بودند آیات را به میل خود و بر اساس پیش فرض های خود تفسیر می کنند . به طوری که شهید مطهری ضمن نقد تفصیلی این روش و برداشت از آیات قرآن می فرمایند :

" این آقایان بدون آن که به روی خود بیاورند که ماتریالیسم تاریخی مارکس را داریم قالب می زنیم ، بافته های خود را زیر پوشش بازتاب شناخت قرآنی عرضه می دارند . "

از جمله نتایجی که از این برداشت ها در دوران مبارزه بر ضد رژیم ستم شاهی پهلوی می گرفتند این بود که " قرآن به ما تعلیم داده که پیشتازان و رهبران انقلاب ها لزوماً باید از طبقه مستضعف باشد و از طرفی امروز می بینیم روحانیت که یکی از ابعاد سه گانه سیستم غارتگر تاریخ بوده ، امروز تغییر پایگاه اجتماعی داده و انقلابی شده است .

پس چگونه قضایا را حل کنیم ؟ ساده است ، باید جزماً و بدون تردید حکم کنیم که زیر کاسه نیم کاسه ای است ، جناح حاکم چون موجودیت خود را در خطر دیده به روحانیت وابسته خود دستور داده که نقش انقلابی بودن را بازی کند تا بدین وسیله خود را نجات دهد . "

نمونه دیگر تفاسیر روشنفکران معاصری است که یکسره منکر شده اند که قرآن درباره معاد ، حتی یک آیه هم نازل کرده باشد : " در هر جا در قرآن نام دنیا آمده است گفته اند یعنی نظام پست تر زندگی ، یعنی نظام تبعیض و استثمار و هر جا نام آخرت آمده گفته اند یعنی نظام برتر ، نظامی که در آن اثری از تبعیض ها و نابرابری ها و استثمارها نباشد و مالکیت اختصاصی ریشه کن شده باشد . "

شهید آیت الله بهشتی نیز روش این گروه را چنین تشریح می کند :

" هر اندیشه ای را آرایش قرآنی و حدیثی دادن و به جای اندیشه های خالص اسلامی جا زدن و پذیرفتن و آراء و اندیشه های خویشتن و آراء و اندیشه های بیگانه از اسلام و قرآن و حدیث را بر دوش قرآن و حدیث و اسلام نهادن ، این می شود رأی و بدعت در دین و انحراف از دین و این هم گمراهی است . "

" شکل دوم ، اسلام شناسی کسانی است که آراء و عقاید و اندیشه های بیگانه از اسلام را قبلاً پذیرفته اند ، از یک فکر غیر اسلامی خوششان آمده آن را قبول کرده اند ، با یک چنین زمینه قبلی آمده اند سراغ کتاب و سنت ، سراغ آیات قرآن و احادیث و بعد نخواسته اند صمیمانه بفهمند که این آیه قرآن چه می گوید ، این حدیث چه می گوید ، پس چه کرده اند ؟ کوشش کردند این آیه قرآن یا این حدیث را آن طور بفهمند که دلشان می خواهد . "

شهید دکتر بهشتی که از رواج این انحراف در عصر خود مطلع بود هر از چند گاهی برای بیدار کردن نسل جوان این انحراف را که گروه های مختلف سیاسی به آن آلوده شده بودند بر ملا می ساخت .

ایشان در ضمن بحثی مستوفی در خصوص "روش برداشت از قرآن" نمونه ای از برداشت های انحرافی و تفسیر به رأی را نقل می کنند و می فرمایند :

" می رسد به آیه اقیموا الصلوة که اقیموا الصلوة را معنی می کند : ( بر پای دارید آتش انقلاب را . می گوید : صلوة یعنی آتش انقلاب . صلوة به معنای نماز نیست و دلیل مطلب خود را از قرآن می آورد و می گوید : ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر ، صلوة باز دارنده زشتی ها و ناپسندی ها و تجاوزها و ظلم ها است .

خوب حالا نگاه می کنیم که الان 500 یا 600 میلیون مسلمان که حداقل 300 میلیون مرتب نماز می خوانند آیا این نماز که می خوانند باز دارنده از فحشا است ؟ عملاً نیست ، نماز هست ، مسجد هست ، بغی و فحشا و منکر هم هست ... ) خوب این همان تفسیر به رأی است . "

جریان دوم ، جمود و تحجر :

جریان جمود فکری و اخذ به ظواهر شریعت و غفلت از حقایق دین ، جریان دیگری است که از صده های آغازین اسلام و در میان مسلمین به وجود آمد . این جریان نیز از اهل سنت آغاز شد و دامن تشیع را هم گرفت .

خوارج و اشاعره در عرصه اصول اعتقادی و حنابله در پهنه فروع عملی ، نمایندگان این جریان و نمادهای جمود فکری شمرده می شوند ، با تعطیل کردن " عقل و اندیشه " راه رشد و تحرک و پویایی اندیشه های اسلام را سد کردند .

اگر چه اینان از خوف غلتیدن در تفسیر به رأی یا تخطی از موازین شرع مبتلا به این بلای خانمان سوز شدند ، ولی به هر تقدیر نتیجه اش " توقف و سکون و احتیاط " در بسیاری از امور شریعت بود ، اخباریون در میان شیعیان در این وادی افتادند و سال ها در برابر مجتهدان قد علم کردند .

شهید بزرگوار آیت الله بهشتی در معرفی این جریان فکری می گویند :

" اکتفا کردن به معنای بسیار سطحی و ظاهر در قرآن و حدیث کار ظاهریون و اخباریون است و امثالهم که موجب تحجر و رکود می شود در دین و مذهب و مکتب مردود است و آسیب هایی را در بر دارد . "

" در برابر شیوه التقاطی ها یک شیوه دیگر بود به نام شیوه ظاهریون ، یعنی کسانی که برداشت های متحجر اسلامی داشتند ... کسانی که دارای یک نوع تحجر بودند و قشری بودند و تنها به ظاهر الفاظ اتکا می کردند و از پی بردن به روح پر ارج معانی قرآن و حدیث می ترسیدند مبادا دچار التقاط شوند ، پویایی اندیشه اسلامی را آنها به طور کلی کنار گذاشته بودند . "

اعتماد مفرط به ظواهر کتاب و سنت جدی بود که این گروه حتی بیان حکم شرعی را با غیر از الفاظ روایات مجاز نمی دانستند . این جمود در طی قرن های متمادی و با مبارزات و مجاهدت های علمی فقهای بزرگی چون شیخ مفید ، شیخ طوسی ، سید مرتضی و نیز علامه حلی و محقق حلی و در اعصار بعدی با کوشش وحید بهبهانی و شیخ مرتضی انصاری منزوی شد ،

گرچه آثار آن باقی ماند .

با ذکر نمونه ای از کلمات متفکر شهید ، استاد مطهری از این بخش عبور می کنیم :

" در مکتب های اعتقادی و علمی اسلامی و همچنین فقهی نیز مکتب هایی را می بینیم که مولود روح تفکیک تعقل از تدین است و درست مکتب شان جلوه گاه اندیشه خارجی گری است ، مکتب اخباری گری که یک مکتب فقهی شیعی است و در قرن های یازدهم و دوازدهم هجری به اوج قدرت رسید ، یک نوع انفکاک تعقل از تدین است . "

مبانی تفکر این گروه همچون نفی حجیت عقل ، نفی حجیت ظواهر قرآن و اکتفا به قرائت قرآن و نفهمیدن آن و اکتفا به ظواهر روایات سبب شد تا برای دریافت احکام الهی با کمبود منابع روبرو شوند و در بسیاری از مسائل به احتیاط و اجتناب رو آورند و دین خدا را محدود سازند و با هر آنچه پس از عصر معصومان (ع) پدیده های نو ظهوری بود مخالفت ورزند .

و به قول شهید عزیز دکتر بهشتی " به محض برخورد با مسائل پیچیده پیشرفت بشر در طول تاریخ یا مسائلی که در اماکن مختلف جغرافیایی گسترده بشر ، امروز انسان با آن برخورد می کند کمیت شان لنگ است . "

مطهری و بهشتی قربانی التقاط و تحجر :

متفکران اسلامی و از آن جمله شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی ، موضع گیری صریحی بر ضد این دو گروه دارند ، ضربه و انحرافی که این دو جریان فکری در طول تاریخ بر پیکر اسلام و مسلمین وارد ساختند بس شکننده و عمیق است .

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص جریان تحجر می فرمایند : " آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده ، از هیچ قشر دیگری نخورده است . "

چنان که شهید مطهری معتقد بود ، جنگ های صلیبی ، جنگ های خوارج و حتی فاجعه کربلا ساخته دست این طبقه است ؟ همچنان که با مروری بر تاریخ جریان التقاط ، صدمات وارده از این گروه بر جامعه مسلمین آشکار می شود و نمونه زنده این صدمات را در طول نهضت مردم مسلمان ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب مشاهده کردیم .

حقیقت این است که این دو جریان منحرف مانند دو لبه قیچی عمل می کردند ، به طوری که هر گاه یک جریان اصیل اسلامی در تاریخ اسلام ظهور کرده و در صدد معرفی چهره واقعی اسلام بدون افراط و تفریط برآمده از ناحیه این دو گروه مورد هجوم واقع شده است .

از آنجا که منادیان اسلام ناب با معرفی حقیقت اسلام ، بساط این دو جریان را بر هم می زدند و اساساً لازمه برخورداری از تفکر اصیل مبارزه بی امان و بدون مجامله با این دو جریان انحرافی بود ، قهراً از سوی صاحبان آنها مورد حمله قرار می گرفتند .

تاریخ اسلام اسامی شهید گلگون کفنی را در این راه بر جبین دارد ، علی بن ابی طالب (ع) اولین قربانی مبارزه با تحجر و التقاط است ، بی جهت نبود که در عصر ما امام خمینی (ره) منادی اسلام ناب محمدی (ص) و شاگردان مکتبش از سوی هر دو جریان فکری مورد هجوم قرار گرفتند .

از یک طرف مرتجع نامیده می شدند چرا که بر اسلام ناب تکیه داشتند و با هر نوع التقاط فکری و نو گرایی افراطی و قربانی شدن اسلام و قوانین آن مخالفت می ورزیدند و از طرف دیگر متصف به روشنفکری با بار منفی آن می شدند چرا که بر پویایی اندیشه اسلامی تکیه داشتند و با هر نوع تحجر و جمود فکری مبارزه می کردند .

آنان کمربندهای خود را برای مقابله با این دو جریان بسته بودند و بیمی به خود راه نمی دادند ، از این رو امام فقید (ره) می فرمودند :

" ما باید سعی کنیم حصارهای جهل و خرافه را بشکنیم تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی (ص) برسیم و امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می خواهد ، دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم . "

به حق اسلام ناب محمدی قربانی لازم دارد ، چرا که در طول تاریخ صاحبان این دو جریان منحرف چنان انحرافی در دین به وجود آوردند که منادیان اسلام اصیل در میان مسلمین غریب و تنها ماندند .

در عصر ما نوگرایان افراطی و التقاطی ها ایشان را " طرفدار سرمایه داری " و متحجران و قشریون " دارای افکار مارکسیستی " می دانستند . آیا بهشتی کم از این اتهامات را به جان خرید ؟ آیا اتهام " سنتی گری " و ارتجاع به این شخصیت والا مقام بی جهت بود ؟ چنانچه قرینش مطهری را به جانبداری از نظام اجتماعی اروپا و امثال آن متهم می کردند .

این دو شخصیت بر جسته نه تنها جان خود را بلکه آبرو و حیثیت اجتماعی خود را در طول حیات خویش برای احیای اسلام ناب فدا کردند ، لقب مظلوم برای بهشتی از سوی امام خمینی (ره) بیانگر همین واقعیت تلخ است ، چرا که او در خطی حرکت می کرد که نفی هر دو جریان را در پی داشت ، شهید بهشتی " خط امام " را خط اصیل اسلام می دانست و آن را که خود طلایه دارش بود این چنین ترسیم می نمود :

" خط امام از نظر ایدئولوژیک یعنی خطی که اسلام اصیل را با اندیشه باز می شناسد و می پذیرد و عمل می کند و نمی ترسد که به او بگویند امل یا مرتجع و نمی ترسد که به او بگویند آدمی است که خیلی روشنفکر شده .

نه از بر چسب روشنفکر منحرف می ترسد و نه از برچسب ارتجاع ، مسلمان است . نه اندیشه التقاطی را می پذیرد و نه تصورات و اوهام و خرافاتی را که به نام اسلام در زندگی مسلمانان رخنه کرده و اصولاً در اسلام ریشه ندارد ، می پذیرد .

نه خرافی ظاهر بین است نه دچار انحراف اندیشه های التقاطی . نه با این می سازد و نه با آن ، سازشکار نیست ، مسلمان خط امام از نظر ایدئولوژیک نه با خرافیون سازشکاری نشان می دهد و نه با التقاطیون سازشکاری نشان می دهد . "

همین سازش ناپذیری او سر آن همه اتهامات ناروا است ، او با سازش سر سازش نداشت . از آثار مهم این دو جریان منحرف در تاریخ " تناقض موهوم بین علم و دین است . جامد فکران بلایی بر سر دین آوردند که توهم تناقض علم و دین پیش آمد و جاهلان نیز برای رفع این تناقض موهوم دین را قربانی کردند . این نتیجه شوم که از عواقب جمود و جهالت شمرده می شود خود محتاج بحثی جداگانه و فرصتی دیگر است .

اجتهاد ، تخصص در دین :

شهید بهشتی اجتهاد را در برابر التقاط و نیز در برابر جمود فکری ، راه صحیح شناخت اسلام و قوانین آن می داند و می فرماید :

" اجتهاد یعنی جهد ، کوشش و تلاش ، تلاش برای فهم هر چه عمیق تر و گسترده تر و ریشه دار تر تعالیم اسلامی ، اما از مجرا و طریق آیات و روایات ، انسان می ببیند که آیات و روایات چه می گویند . "

شهید بهشتی حق اظهار نظر در مسائل اسلامی را برای متخصصان قائل بود ، چنانچه اظهار نظر در رشته های دیگر نیز حق صاحبنظران و متخصصان آن رشته ها است ، او از این که رایج شده که با مختصر اطلاع از قرآن و حدیث و تاریخ اسلام به خود حق می دهند و مسائل فقهی عملی فتوا دهند ، در مسائل اعتقادی و تاریخی اظهار نظر کنند و گاهی نظریات دانشمندان بزرگ اسلامی گذشته یا معاصر را تخطئه نمایند ، نگران بود و آن را انحرافی سخت و ناپسند و زیان آور می شمرد و معتقد بود که باید برای جلوگیری از آن اقدام کرد .

گرچه این انحراف را تا حدودی عکس العمل یک انحراف دیگر می دانست که برخی از متدینان و حتی بعضی از گویندگان و نویسندگان دینی هر چه را در هر کتاب به نام حدیث و روایت بیابند به عنوان حقایق اسلام نقل و بر آن تکیه می نمایند و هر چه مخالف آن بیابند بی تأمل تخطئه می کنند .

از ابن سینا نیز نقل شده که معتقد بود :

" کلیات اسلامی ثابت و لا یتغیر و محدود است و اما حوادث و مسائل نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات خود و مسائل مخصوص خود را دارد ، به همین جهت ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمان عهده دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشند . "

شهید مطهری از اجتهاد به عنوان یک هنر یاد می کند که مجتهد با مراجعه به کتاب و سنت که اصول و کلیات را بیان فرموده اند ، تطبیقی هوشیارانه و زیرکانه و عالمانه بر جریانات متغیر و زود گذر می نماید .

اجتهاد انقلابی :

شهید آیت الله بهشتی در عین آن که بر اجتهاد در برابر التقاط و تحجر تأکید داشت خواستار پویایی و تحرک در اجتهاد بود . ایشان علاوه بر شرایطی که برای مجتهد جامع الشرایط بر شمرده اند ، انقلابی بودن را نیز به عنوان شرطی دیگر پیشنهاد کرده اند .

استدلال ایشان این بود که :

" اسلام از روز اول یک انقلاب بود و باید همچنان به عنوان یک آئین انقلابی تا ابد بماند ، برای درک یک آئین انقلابی روحیه انقلابی لازم است ، عرض ما این است و روی این تکیه داریم ، می گوییم : فردی که روحیه انقلابی ندارد و ضعف نفس دارد محافظه کار بار آمده است ، اگر تمام ویژگی های دیگری را هم که در کتاب ها برای مجتهد می شماریم داشته باشد در فهم بعد انقلابی اسلام توانایی کافی نخواهد داشت و در حقیقت با صراحت این طور بگوییم : برای این که مجتهد مجتهدی باشد واجد شرایط می خواهم یک شرط اضافه کنم و بگویم که مجتهد باید دارای روحیه انقلابی باشد تا درست مجتهد باشد ."

ایشان فقهای طول تاریخ تشیع را دو دسته می دانست : دسته ای که محافظه کارانه و با احتیاط قدم بر می داشتند و دسته ای که با شجاعت عمل می کردند ، کلامی از شهید مطهری درباره نقش شیخ طوسی در تاریخ اجتهاد و فقاهت مؤیدی بر این بینش است .

استاد شهید شیخ را شخصیتی سنت شکن معرفی می کند که با شجاعت و ادبی که مخصوص شخصیت های برجسته ای از طراز خود اوست ، فقه و اجتهاد شیعه را وارد مرحله جدید کرد ، او ثابت کرد که از کسانی نیست که فقط نیاز را درک کند ولی جرأت اقدام را نداشته باشد ، با جرأت و جسارتی کم نظیر این گام را بر می دارد .

باید گفت بدتر از آن کسانی هستند که نیاز را هم درک نمی کنند ، چون روح شجاعت در آنها نیست و سخن شهید بهشتی نیز همین است ، که کسی که انقلابی و شجاع نباشد نمی تواند ابعاد دین را درک کند .

دغدغه او و امثال او این بود که مبادا جامعه انقلابی با اجتهادی غیر متحرک و ایستا از حرکت باز ماند و گره ها گشوده نشود و اسلام مکتبی ناتوان در دنیا جلوه کند . همان که امام عظیم الشأن بارها و بارها حوزه های علمیه و فقهای شورای نگهبان را بر آن متذکر شدند .

این نکته از توضیحاتی که آن شهید عزیز درباره پیشنهاد خود در مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه نموده آشکار می شود ، می فرمود :

" ما به اجتهاد انقلابی و پویای متخصصان در کتاب و سنت برای تکامل جامعه مان برای این که جامعه ای متحول و پویا باشد و ایستا نباشد احتیاج داریم ، به تداوم اجتهاد آن هم اجتهاد انقلابی و متحرک و پویا و نه ایستا . "

" ما برای این که جمهوری اسلامی مان جمهوری اسلامی بماند باید اجتهاد انقلابی داشته باشیم ، یعنی اجتهادی که محافظه کارانه نباشد . "

ایشان در عین حال اصرار داشت که این اجتهاد ، اجتهاد متخصصان است نه هر کسی که با مطالعه چند کتاب داعیه اجتهاد داشته باشد ، می فرمود :

" ولی اجتهاد انقلابی و پویای متخصصان کسانی که متخصص هستند در فهم کتاب و سنت نه این جور که قرآن را بغل دستمان و کتاب لغت را طرف دیگرمان بگذاریم و هی از این به آن مراجعه کنیم و به نظر خودمان اجتهاد کنیم ."

شهید مطهری بالاتر از آن می فرمود :

" اجتهاد نه مفهوم واقعی کلمه ، یعنی تخصص و کارشناسی فنی در مسائل اسلامی ، چیزی نیست که هر از مکتب گریخته ای به بهانه این که چند صباحی در یکی از حوزه های علمیه به سر برده است بتواند ادعا کند . قطعاً برای تخصص در مسائل اسلامی و صلاحیت اظهار نظر یک عمر اگر کم نباشد زیاد نیست ، آن هم به شرط این که شخص از ذوق و استعداد نیرومندی برخوردار و توفیقات الهی شامل حالش بوده باشد . "

شهید بهشتی از این که عده ای گمان کنند دین مثل موم در دست مجتهد است ، مطابق سلیقه زمان و مکان و مردم هر جور دلش خواست در می آورد ناخرسند بود و می فرمود : " از مجتهدان آگاه یک چنین بازیگریی با مکتب نخواهید ."

و همین نگرانی سبب شد که فقهای حاضر در مجلس خبرگان از پذیرفتن این تعابیر در متن قانون اجتناب ورزند ، یکی از نمایندگان در اینباره اظهار داشت :

" از این کلمه انقلابی وحشت دارم ، برای این که از این لفظ سوء استفاده می شود ، به نظر من چون ما برخوردیم به افراد و دیدیم که یک قرآن و یک مفردات راغب می گذارد جلویش و در حالی که اصلاً به مطالب ادبیات عرب هم هیچ وارد نیست ، تا موردی پیش می آید می گوید : شما دگم هستید و شما مرتجع هستید و ما انقلابی فکر می کنیم و هر جور دلشان می خواهد آیه های قرآن را سنجش می کنند . "

افق فکری :

شهید آیت الله بهشتی که از پیچیدگی های اداره حکومت و رویارویی با استکبار جهانی و دفاع از مبانی دینی به خوبی مطلع بود و از سابقه اجتهاد در طول تاریخ تشیع و منزوی بودن فقهای شیعه از متن جامعه آگاهی داشت .

بارها و بارها بر آگاهی علما و فقهای عظام از مسائل زمان و اندیشه های دیگران تأکید داشت و آن را کمال انسان مجتهد اندیشمند می دانست . عمق فکری شهید بهشتی سبب می شد که فراتر از زمان خود بیندیشد و در صدد تزریق این اندیشه در حوزه ها باشد .

ایشان معتقد بود که گشودن گره مشکلات جامعه در دراز مدت تنها با آراء پویای یکی دو تن از فقهایی که در متن جامعه اند و از مسائل مطلع اند میسور نیست ، بلکه باید این مطلب را به حوزه ها تزریق نمود ، می فرمود :

" یکی از کارهایی که ما از قدیم به آن معتقد بودیم و تا حدودی که عمل می کردیم خیلی هم اثر داشت ، این است که پویایی فقاهت و اجتهاد را به جای آن که از طریق خودمان توی مسائل فقهی اینجا و آنجا کار کنیم و بعد نتوانیم آن را به مرحله عمل در آوریم ، همین پویایی را ببریمش تو سطح فقاهت عمومی ، یعنی اثر بگذاریم روی حوزه ها و اثر بگذاریم روی شوراهای فتوا و این میسر است و وقتی این کار را بکنیم می دانیم که محکم تر است برای این که دیگر قشر وسیعی پشت کار می ایستد . "

گذر زمان درستی دیدگاه های او را نشان داد ، بروز مشکلاتی در مقام عمل و اختلاف نظرها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود امام خمینی (ره) در بسیاری از موارد به صحنه و گشودن گره ها و حل مشکلات همگی شاهد والایی اندیشه این شهید عالی قدر است .

درود خدا بر منادیان اسلام ناب محمدی (ص) در طول تاریخ خونین تشیع به ویژه شهید مظلوم انقلاب ، آیت الله بهشتی .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9573628&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25