افزایش وابستگی تروریست‌های داعش به سلاح‌های آمریکایی

Usa  Isis

شاهین العبیدی کارشناس امور امنیتی عراق گفت: وابستگی تروریست‌های داعش به سلاح‌های آمریکایی افزایش پیدا کرده است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25