ردیف نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد شغل تاریخ شهادت شهر شهادت مکان شهادت محل تولد گروهک تروریستی عامل انتحاری
۱ حسین اسدی خانوکی علی اکبر ۱۳۳۹ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز کرمان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲ عزیز اسیرغم دادرحمن ۱۳۶۸ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۳ عطاءاله اشرفی خوزانی (اصفهانی) اسدالله ۱۲۷۹ امام جمعه ۶۱/۰۷/۲۳ کرمانشاه محراب مسجد کرمانشاه مجاهدین خلق محمد حسین خداکرمی
۴ باقر اصغری محمدعلی ۱۳۴۹ کارمند ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۵ محمد اکبری محمد حسین ۱۳۶۵ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان نهبندان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۶ مسلم آب خضر رحیم بخش ۱۳۶۸ سرباز وظیفه ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار سیستان جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۷ ابراهیم آب درجوی صاحبداد ۱۳۵۹ آزاد ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار نیک شهر جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۸ مصطفی آبیاری محمد ۱۳۵۹ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۹ علیرضا آبیز محمدحسین ۱۳۷۸ دانش آموز ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۰ محمود آبیز محمدحسین ۱۳۷۲ دانش آموز ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۱ غلامحسین آرامش غلام ۱۳۳۵ آزاد ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۲ مصطفی آسکانی شهباز ۱۳۱۲ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۳ شکل آسکانی بیر موسی ۱۳۱۴ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۴ مرتضی آسوده ۱۳۷۴ دانش آموز ۹۱/۰۷/۲۸ چابهار مسجد امام حسین زاهدان حرکت انصار (جند ا...) حمزه سراوانی
۱۵ خسرو بازیر رضا ۱۳۶۰ دانشجو ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب یاسوج جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۶ ابراهیم بر نامشخص نامشخص سرباز وظیفه ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز زاهدان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۷ محمدعارف براه ولی محمد ۱۳۶۱ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۸ رجبعلی بردبار حسین ۱۳۴۵ آزاد ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار قوچان جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۹ حامد بزی مهدی ۱۳۷۰ دانشجو ۹۱/۰۷/۲۸ چابهار مسجد امام حسین چابهار حرکت انصار (جند ا...) حمزه سراوانی
۲۰ عصا بوک نورمحمد ۱۳۱۱ سرباز وظیفه ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز جکیگور جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲۱ پنج شنبه بیر گجر ۱۳۳۲ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲۲ خدابخش بیر مرادبخش ۱۳۳۶ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲۳ شاهان بیر صادق ۱۳۱۵ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲۴ محمد بیر مولاداد ۱۳۸۳ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲۵ محمداسلم بیر سوالی ۱۳۶۳ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲۶ علی حسین پارسایی خطیبی احمد ۱۳۳۹ پاسدار ۶۰/۰۶/۲۰ تبریز نمازجمعه آذربایجان شرقی مجاهدین خلق مجید نیکو
۲۷ کلاتی پر شنبه ۱۳۲۲ سرباز وظیفه ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز پیشین جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۲۸ ثناء پردل محمدیاسین ۱۳۸۹ نوزاد ۲ ماهه ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۲۹ پیر بخش پروار میرزا ۱۳۱۹ نامشخص ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز پیشین جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۳۰ یحیی پسته ای شیشوان میرجواد ۱۳۱۶ کارمند ۶۰/۰۶/۲۰ تبریز نمازجمعه آذربایجان شرقی مجاهدین خلق مجید نیکو
۳۱ محمد تارخی نعمت الله ۱۳۳۳ نظامی ۶۱/۰۷/۲۳ کرمانشاه مسجد قم مجاهدین خلق محمد حسین خداکرمی
۳۲ سیمین ترسایی محمدحسین ۱۳۶۳ دانشجو ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار زابل جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۳۳ الله نظر ترکی نیک محمد ۱۳۶۳ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز پاکستان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۳۴ رحمت الله ترکی مراد محمد نامشخص آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز پاکستان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۳۵ ستار محمد ترکی دین محمد نامشخص آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز پاکستان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۳۶ شیر محمد ولی ترکی در محمد نامشخص آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز پاکستان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۳۷ عبدالله ترکی مراد محمد نامشخص آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز پاکستان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۳۸ ثریا تشکیلی حسین ۱۳۰۹ خانه دار ۶۱/۰۴/۱۱ یزد مسجدملا اسماعیل یزد مجاهدین خلق محمدرضا ابراهیم زاده
۳۹ غلامرضا توکلی قربانعلی ۱۳۷۰ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۴۰ مجتبی ثریا محتاط حبیب ۱۳۶۴ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۴۱ محمدعلی جباری محمدرضا ۱۳۴۲ پاسدار ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نمازجمعه فارس مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۴۲ فاطمه صغری جعفری حسین نامشخص مدرس قرآن ۶۱/۰۴/۱۱ یزد مسجدملا اسماعیل یزد مجاهدین خلق محمدرضا ابراهیم زاده
۴۳ محمداکرم جعفری محمداسلم ۱۳۳۷ آزاد ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۴۴ کمال جنگوک محمد نامشخص آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۴۵ عبدالرحمان چراغ مکان دوستین ۱۳۵۸ بسیجی ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۴۶ مرادبخش چرخ للو ۱۳۱۴ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۴۷ احمد چهاردیواری اشرف علی ۱۳۸۱ محصل ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۴۸ سجاد حاجیان غلامعلی ۱۳۶۵ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۴۹ رجبعلی حبیب زاده اسدالله ۱۳۱۵ پاسدار ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نمازجمعه فارس مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۵۰ محمدرضا حدادی یدالله ۱۳۳۲ کارمنداداره کار ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نمازجمعه فارس مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۵۱ حمدالله حسین پور یوسف ۱۳۱۱ فروشنده ۶۰/۰۶/۲۰ تبریز نمازجمعه آذربایجان شرقی مجاهدین خلق مجید نیکو
۵۲ رضا حسین پورصنعتی ناصر ۱۳۴۹ معاون شیلات ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار لاهیجان جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۵۳ سید محمد جواد حسینی سید حسین ۱۳۶۹ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان بنجار جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۵۴ سیدمجتبی حسینی نامشخص ناجا ۸۷/۱۰/۰۹ زاهدان سراوان قائم شهر جند ا... عبدالغفور ریگی
۵۵ محمد رضا حسینی غلامعلی ۱۳۶۰ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۵۶ قربانعلی حمید رمضانعلی ۱۳۶۲ بنا ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب خراسان رضوی جند ا... عبدالخالق ملازهی
۵۷ اسلم حوت مصطفی ۱۳۶۰ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز نیک شهر چابهار جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۵۸ عزیزالله حیات الله نامشخص کارگر ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار نامشخص جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۵۹ شهرام خالقی ۱۳۵۷ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز تهران جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۶۰ نسترن خسروی جواد ۱۳۸۱ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار فردوس جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۶۱ محمد رضا خمر شیخ ۱۳۵۴ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۶۲ حسین داوطلب نوروز ۱۳۵۴ نظامی ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار مشهد جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۶۳ سیدعبدالحسین دستغیب محمدتقی ۱۲۹۲ امام جمعه ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نماز جمعه شیراز مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۶۴ سیدمحمدتقی دستغیب سیدهاشم ۱۳۴۱ طلبه ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نمازجمعه فارس مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۶۵ سونا دشتی عبدالرحمان ۱۳۷۸ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۶۶ محمد رضا راغی حاجی ۱۳۳۹ شرکت دارو پخش ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان بیرجند جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۶۷ مجید ربانی محمود ۱۳۴۴ نامشخص ۶۱/۰۷/۲۳ کرمانشاه مسجد قزوین مجاهدین خلق محمد حسین خداکرمی
۶۸ ربابه رستمی درون کلا عبدالعلی ۱۳۴۱ خانه دار ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار بابل جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۶۹ علی رضاخواه رضا ۱۳۴۸ کارمند شیلات ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار رودسر جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۷۰ عمران زرنما گمشاد ۱۳۷۴ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۷۱ سیدعبدالرسول سادات سیدموسی ۱۳۴۰ پاسدار ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نمازجمعه فارس مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۷۲ محمد سجادی نیا شیخ محمد ۱۳۶۲ کارمند ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۷۳ حسین سرحدی راد محمود ۱۳۶۸ نظامی ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۷۴ عبدالحمید سرحدی راد صفر ۱۳۶۰ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۷۵ محمد سرگزی رضا ۱۳۶۸ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۷۶ محمد سعیدی رضا ۱۳۴۵ پاسدار ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب تهران جند ا... عبدالخالق ملازهی
۷۷ سکینه سندکل عباسعلی ۱۳۵۸ معلم ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار کلوخی زابل جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۷۸ محمد شاهوزهی ۱۳۶۸ سرباز وظیفه ۸۷/۱۰/۰۹ زاهدان سراوان زاهدان جند ا... عبدالغفور ریگی
۷۹ مسعود شجاعی باغینی منصور ۱۳۶۷ نیروی انتظامی ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان کرمان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۸۰ فرشاد شفیع پور محمد طاهر ۱۳۴۶ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز تهران جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۸۱ خسرو شمس الدینی دندان موسی ۱۳۶۰ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرگز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۸۲ نورعلی شوشتری فرج الله ۱۳۲۷ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز مشهد جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۸۳ حمزه شه بخش شیردل ۱۳۱۶ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۸۴ رضا شهرکی غلامحسین ۱۳۶۹ سرباز وظیفه ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۸۵ عارف شهرکی نخل میر ۱۳۶۰ پاسدار ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۸۶ حسین شیخ ملازاده اسماعیل ۱۳۵۲ رئیس اداره پست سرباز ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز لورگ باغ جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۸۷ مهدی صادقی غلامرضا ۱۳۵۹ دبیر ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب خراسان جنوبی جند ا... عبدالخالق ملازهی
۸۸ شیخ محمد صدوقی ابوطالب ۱۲۸۷ امام جمعه ۶۱/۰۴/۱۱ یزد مسجدملا اسماعیل یزد مجاهدین خلق محمدرضا ابراهیم زاده
۸۹ علی صیاد مجید ۱۳۸۵ بیکار ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار نامشخص جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۹۰ غلامحسین طهرانی مقدم پرویز ۱۳۶۴ کارمند اداره زندان ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان اصفهان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۹۱ عبادالله عارفی سرشت سیاوش ۱۳۶۵ سرباز وظیفه ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار شیراز جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۹۲ مرتضی عباس زاده محمودی علی ۱۳۶۲ کارمند دادگستری ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۹۳ علی عربی نامشخص نامشخص پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز تهران جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۹۴ ابراهیم عسکری محمد ۱۳۵۱ پاسدار ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۹۵ علیرضا عسکری ابراهیم ۱۳۷۸ دانش آموز ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۹۶ علی محمد علویان شاه میرزا ۱۳۳۵ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز بابک جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۹۷ محمد فدایی حسن ۱۳۶۰ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز زاهدان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۹۸ جواد فدویان مقدم جهانبخش ۱۳۶۹ آزاد ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار گنبدکاووس جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۹۹ احسان فرازمند پرویز ۱۳۶۶ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زابل جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۰۰ حسین فرهمند قربان محمد ۱۳۷۱ آزاد ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار نامشخص جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۰۱ گل محمد فرهمند باباجان ۱۳۷۶ آزاد ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار قوچان جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۰۲ کوروش فیروزی نورالله ۱۳۴۸ کارمند ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب بافت جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۰۳ عظیم قاضی رمضان ۱۳۴۰ سرباز ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نمازجمعه مازندران مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۱۰۴ مهدی قدیری نامشخص نامشخص آزاد ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب اصفهان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۰۵ حمیدرضا کاظمی عیسی ۱۳۵۸ کارمند ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۰۶ محمد کچویی رمضان ۱۳۲۹ رئیس زندان اوین ۶۰/۰۴/۰۸ تهران زندان اوین قم - حاجی آباد مجاهدین خلق کاظم افجه ای
۱۰۷ علی اکبر کده ای حسین ۱۳۶۳ آزاد ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۰۸ علیرضا کرد حسین ۱۳۶۸ بسیجی ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۰۹ هوشنگ کریمی تکلو مظفر ۱۳۵۸ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز بافت کرمان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۱۰ عرفان کطری محمد ۱۳۸۲ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۱ اکبر کوه‌کن غلامرضا ۱۳۶۷ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار مینو دشت جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۲ مصطفی کوه‌کن غلامرضا ۱۳۷۰ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار گنبدکاووس جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۳ محمود کیانی غلامحسین ۱۳۶۱ آزاد ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان کرج جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۱۴ ابراهیم کیانی نو دادخدا ۱۳۳۸ کارمند شیلات ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار سنگان خاش جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۵ امین کیانی نو ابراهیم ۱۳۷۵ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۶ محسن کیخا برات ۱۳۶۷ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار زهک جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۷ میلاد کیخا برات ۱۳۷۴ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۸ سعید گرگی محمدعلی ۱۳۶۷ آزاد ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار زابل جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۱۹ محمد گلدوی جواد ۱۳۵۹ بسیجی ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۲۰ عباس گودرزی علی ۱۳۴۱ خبرنگار شبکه ۲ ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز تهران جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۲۱ محمد گونه فراهانی محمد حسن ۱۳۴۶ خبرنگار شبکه ۲ ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز تهران جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۲۲ جواد لکزایی محمدسعید ۱۳۵۸ کارمند ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب گنبدکاووس جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۲۳ خالد مبارکیان محمود ۱۳۶۸ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار نامشخص جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۲۴ علی محمد محتاجی ابوالفضل ۱۳۶۲ آزاد ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار نامشخص جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۲۵ رجب علی محمدزاده محمدحسن ۱۳۴۰ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز مشهد جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۲۶ ابوالفضل محمدقاسمی غلامرضا ۱۳۸۳ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۲۷ غلامرضا محمدقاسمی عباسعلی ۱۳۴۹ کارمند ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار زابل جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۲۸ هادی محمدی سلیمانی معجن ۱۳۶۶ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز راور جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۲۹ سیداسدالله مدنی ده خوارقانی سیدعلی ۱۲۹۳ امام جمعه ۶۰/۰۶/۲۰ تبریز نمازجمعه قم مجاهدین خلق مجید نیکو
۱۳۰ ولی فتح مرادی حسین ۱۳۴۲ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز بمپور جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۳۱ حسین مرادی مهدی آبادی قنبر ۱۳۴۰ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز فهرج جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۳۲ نصیر مرعشی جمعه ۱۳۳۹ کارمند ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۳۳ علی مطهری نژاد غلامحسین ۱۳۶۰ پاسدار ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زابل جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۳۴ علی اکبر منشی عزیز ۱۳۴۰ دولتی ۶۰/۰۹/۲۰ شیراز نمازجمعه فارس مجاهدین خلق گوهر ادب آواز
۱۳۵ مسعود منصوری اشرف‌علی ۱۳۶۶ کارمند شرکت نفت ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار زهک جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۳۶ اسلام موحد ابراهیم ۱۳۵۸ آزاد ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز سرباز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۳۷ منصور موذن عبدالله ۱۳۵۰ نظامی ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار اصفهان جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۳۸ میرعباس میر براتعلی ۱۳۶۲ راننده ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی
۱۳۹ غلامرضا میرزایی خدابخش ۱۳۳۸ فرمانده یگان منابع طبیعی ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار مشهد جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۴۰ رضا میری مالک ۱۳۶۵ دانشجو ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۴۱ مطهره نارویی نوراحمد ۱۳۷۸ دانش آموز ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۴۲ حمیدرضا ناصری حسین ۱۳۵۰ مدیر بازارچه مرزی ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز گرگان جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۴۳ کآظم نجار حسین ۱۳۶۵ ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۴۴ یاسر نظامی سلطان علی ۱۳۶۶ دانشجو کامپیوتر ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان زاهدان جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۴۵ روح الله نوزاد آلانق یدالله ۱۳۶۴ پاسدار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز تبریز جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۴۶ علی نیکپور قاسم ۱۳۵۷ پاسدار-خبرنگار ۸۸/۰۷/۲۶ زاهدان پیشین سرباز فتح الله زابل جند ا... عبدالواحد محمدزاده
۱۴۷ محمد وطن خواه حسین ۱۳۵۴ کارمند گمرک ۸۹/۰۹/۲۴ چابهار تاسوعای چابهار چابهار جند ا... سیف ‌الرّحمان و حسان
۱۴۸ علیرضا ویزش فرد غلامحسین ۱۳۶۶ دانشجو ۸۹/۰۴/۲۴ زاهدان مسجد جامع زاهدان شیراز جند ا... عبدالباسط و عزیزمحمد ریگی
۱۴۹ سیدحبیب عبدلکریم هاشمی نژاد سیدحسن ۱۳۱۱ روحانی ۶۰/۰۷/۰۷ مشهد دفترحزب جمهوری نوشهر - مازندران مجاهدین خلق هادی علویان
۱۵۰ نوروز هاشمی وندساعی بنام هاشم ۱۲۸۵ نامشخص ۶۰/۰۶/۲۰ تبریز نمازجمعه آذربایجان شرقی مجاهدین خلق مجید نیکو
۱۵۱ ربابه همتی علی ۱۳۲۲ خانه دار ۶۱/۰۴/۱۱ یزد مسجدملا اسماعیل یزد مجاهدین خلق محمدرضا ابراهیم زاده
۱۵۲ عصمت هوشیاری محمدعلی ۱۳۱۹ خانه دار ۶۱/۰۴/۱۱ یزد مسجدملا اسماعیل یزد مجاهدین خلق محمدرضا ابراهیم زاده
۱۵۳ علی یوسفی صادق ۱۳۸۰ دانش آموز ۸۸/۰۳/۰۷ زاهدان مسجد علی‌بن‌ابیطالب زاهدان جند ا... عبدالخالق ملازهی