مظهر اخلاص


عاشقان چون عهد با جانان کنند
جان شیرین بر سر پیمان کنند
تا به صدق آرند سوی دوست رو
رشته الفت برند از غیر او
شسته دست از جان به دریا دل زنند
سینه بر دریای بی ساحل زنند
همچو قطره تا در او فانی شوند
موج خیزی ژرف و توفانی شوند
نقد جان بر کف سوی میدان روند
زیر تیغ عشق دست افشان روند