بازتاب خبر شهادت شهید صیاد شیرازی در نشریات منافقین


بازتاب خبر شهادت شهید صیاد شیرازی در ویژه نامه منتشر شده توسط منافقین به مناسبت انجام عملیات ترور شهید صیاد شیرازی
منافقین در این ویژه نامه بصورت رسمی انجام این عملیات وحشیانه تروریستی را بر عهده گرفته اند.
منافقین بخاطر شکست سنگین و سرنوشت سازشان در عملیات مرصاد که از آن به عنوان «فروغ جاویدان» یاد می کنند کینه عمیقی از شهید صیاد شیرازی بر دل داشتند که به زعم خویش با انجام این ترور به دنبال التیام عقده های خود و سرکردگان منفورشان «مریم و مسعود رجوی» بودند، غافل از آنکه این ترور بیش از هر جنایت تروریستی دیگر ماهیت ضدمردمی و کینه توزانه منافقین را آشکار کرد و خود شکست بزرگی برای ایشان محسوب می شود.
Smiley face
شماره فوق العاده نشریه «مجاهد» ارگان رسمی گروهک تروریستی منافقین . ۲۱ اسفندماه ۱۳۷۸
Smiley face
تمامی تیترها و مطالب این ویژه نامه حاکی از عمق کینه منافقین نسبت به شهید صیاد شیرازی می باشد.
Smiley face
تمامی تیترها و مطالب این ویژه نامه حاکی از عمق کینه منافقین نسبت به شهید صیاد شیرازی می باشد.
Smiley face
تمامی تیترها و مطالب این ویژه نامه حاکی از عمق کینه منافقین نسبت به شهید صیاد شیرازی می باشد.
Smiley face
تمامی تیترها و مطالب این ویژه نامه حاکی از عمق کینه منافقین نسبت به شهید صیاد شیرازی می باشد.