رفتارشناسی ایثارگران

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: رفتارشناسی ایثارگران
نویسنده: محمودرضا امینی
تاریخ نشر: ۱۳۸۲

این کتاب که درباره شهید صیاد شیرازی نوشته شده شرحی است از خصوصیات فردی و اخلاقی, نگرش های علمی و تجربی, همچنین شیوه های رفتاری وی در زمینه مدیریت و مسائل نظامی, سیاسی و فرهنگی که با نمونه ای از سخنان او درج گردیده است.