خاطرات سالهای نبرد

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: خاطرات سالهای نبرد
نویسنده: محسن مومنی
ناشر: نشر شاهد، نشر سوره
تاریخ نشر: ۱۳۸۷

در این کتاب استان زندگی، فعالیت‌های سیاسی و نظامی شهید علی صیاد شیرازی بازگو شده است .داستان در قالب خاطرات و با روایت اول شخص, شکل می‌گیرد و طی آن مبارزات نامبرده در دوره طاغوت، همچنین خدمات و مسئولیت‌های وی در دوره جنگ تحمیلی و سرانجام نقش ایشان در فتح خرمشهر توصیف می‌شود.