خاطرات امیر سپهد صیاد شیرازی

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: خاطرات امیر سپهد صیاد شیرازی
نویسنده: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
ناشر: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تاریخ نشر: ۱۳۷۹

این کتاب زندگینامه و خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی از زبان خودش می باشد که در پنج جلسه مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی بیان داشته اند. و از دو جهت دارای اهمیت است، اول آن که در جای جای کلامش آهنگ خدایی به گوش می رسد و هیچگاه خود را از حوزه هدایت خداوند خارج ندیده و همه را از برکت نماز که در کانون خانواده فرا گرفته می داند، دوم این که خاطرات ایشان گوشه هایی از تاریخ انقلاب و نقش و نفوذ مذهب را در ارتش نشان می دهد.