جلوه یار

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: جلوه یار
نویسنده: احمد حسینیا
ناشر: انتشاران ایران سبز

کتاب "جلوه یار" که خاطراتی درباره شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به روایت محافظان اوست، منتشر شده است.
این کتاب را "احمد حسینیا" و در چهار بخش با خاطراتی از حسین خُمان، محمد فشکی، یادگار روستایی و حمیدرضا اکبری نوشته است. سرهنگ احمد حسینیا، تنظیم کننده کتاب، در سال ۱۳۶۰ به لشکر ۲۸ پیاده کردستان منتقل شد و چهار سال به عنوان فرمانده گروهان در مناطق مختلف عملیاتی مشغول به خدمت بود.
در کتاب "جلوه یار" عکس هایی از راویان خاطرات و شهید سپهبد علی صیاد شیرازی نیز آورده شده است. کتاب «جلوه یار» در انتشارات ایران سبز به چاپ رسیده است.