شهید صیادشیرازی در کلام مرحوم آیت الله مشکینی


با ایشان، از قبل رفت و آمد داشتم و ارادت داشتم.در او آثار ایمان و شجاعت می دیدم. گاهی می آمدند اینجا. می گفتم:«کجا می خواهید بروید؟» می گفت:«می خواهم خدمت آقای بهاءالدینی برسم-که از بزرگان اوتاد حوزه بود-» می فهمیدم که روحیه ی ایشان روحیه ی بسیار بزرگی است. لقمان به فرزندش وصیت می کند برو علما را پیدا کن و در حضورشان بنشین.صیاد این را عمل می کرد.