برداشت تک بعدی از اسلام - شهید دکتر بهشتی

تبعیض اقتصادی - شهید دکتر بهشتی

تحلیل تاریخی واقعه کربلا - شهید دکتر بهشتی

مدعیان دروغین آزادی - شهید دکتر بهشتی

مناظره شهید بهشتی باسازمان مجاهدین خلق