حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به طرف مقر سپاه پاسداران مهاباد

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Mahabad, Iran

عناصر ضدانقلاب چند نارنجک به طرف مقر سپاه پاسداران پرتاب کردند که در کنار ساختمان منفجر شد و تلفاتی نداشت. پس از این حادثه، تیراندازی‌های پراکنده‌ای در سطح شهر مهاباد روی داد. همچنین گزارش شده است که عوامل حزب منحلۀ دمکرات جادۀ مهاباد به ارومیه را مسدود کردند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran