حمله مسلحانه افراد ناشناس به شهر و پادگان سردشت

مهر 1358
026
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Sardasht, Iran

پس از ۳ شب آرامش، افراد مسلح دوباره شهر سردشت را نا‌آرام کردند و پادگان سردشت را بیش از ۳ ساعت به گلوله بستند. در این حمله، چند خانه هدف خمپارۀ مهاجمان قرار گرفت.

 

آدرس
Sardasht
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه