انفجار بمب توسط عناصر ضدانقلاب در کنار پست فشار قوی برق در اتوبان خرمشهر به آبادان

مهر 1358
024
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Khorramshahr, Iran

عناصر ضدانقلاب در پشت ۱ پست فشارقوی برق در اتوبان خرمشهر به آبادان واقع در منطقۀ پیروز، ۳ بمب کار گذاشته بودند که منفجر شد؛ اما به کسی آسیب نرسید.

 

آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25