ربایش عضو چریک‌های فدایی خلق توسط عناصر ضدانقلاب در بوکان

مهر 1358
022
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Bukan, Iran

مهاجمان مسلح فردی به نام بیژن نوبری، یکی از رهبران چریک‌های فدایی خلق شاخۀ تبریز را که برای رسیدگی و محاکمه به کرمانشاه برده می‌شد، از دست پاسداران محافظش در منطقۀ بوکان ربودند. طی این حادثه، ۲ پاسدار مجروح شدند و بیژن نوبری ضمن مجروح‌شدن، فراری داده شد. وی نقشی فعال در حوادث کردستان دارد.

 

آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25