حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به گروهان ژاندارمری نوسود

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Nowsud, Iran

حملۀ مهاجمان مسلح به گروهان ژاندارمری نوسود، از ساعت ۴ تا ساعت ۱۸ ادامه داشت و سرانجام پایان یافت و مهاجمان دست از محاصره برداشتند. در این درگیری، ۴ مأمور ژاندارمری مجروح شدند و تلفاتی نیز به مهاجمان وارد آمد.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25