حمله مسلحانه عناصر سازمان چریک‌های فدایی خلق به پاسداران سقز

مهر 1358
015
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Saqqez, Iran

عناصر وابسته به گروهک‌ها، در شهرستان سقز تیراندازی شدیدی کردند. در پی این تیراندازی‌ها، پاسداران انقلاب ۳ نفر را دستگیر کردند. این ۳ از عاملان اصلی و از اعضای چریک‌های فدایی خلق هستند. یکی از این افراد در حال پرتاب نارنجک به یکی از خانه‌ها و دیگری در حال تیراندازی دستگیر شد.

 

آدرس
Saqqez
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25