حديث بی قراری مجاهدين!

نزديک به 20 روز از اعدام عبرت آموز صدام جنايتکار می گذرد . مردم عراق و ملت ايران به خصوص خانواده های شهدای جنگ تحميلی به آرزوی ديرينه خود رسيدند ؛ آرزويی که آن را بارها در دعاها و تکبيرهايشان از خداوند خواسته بودند . اين دعاها و خواسته ها برآورده شد و زود خواهد بود که آرزوی نابودی منافقين _ اين ياری دهندگان صدام ستون پنجم و دشمنان ايران _ مستجاب شود . "منافقينی که به اندازه صدام نزد مردم شريف ايران منفور هستند ."

اين گروهک پس از آن که در اولين اخبار خود _ روز شنبه 9 دی ماه _ ساعت 10 صبح هيچ اشاره ای به اعدام صدام نکرد در ساعت 14 همان روز خبر ناگوار اعدام " صاحب خانه " و " پدر معنوی شان " با لحنی حماسی و در حالی که نمی توانستند عصبانيت و تأسف خود و ناراحتی خود را پنهان کنند به سمع و نظر مردم ايران ! رساندند .

 

Sadam1

آنها که می خواستند مثلا خود را بی طرف در نظر بياورند و فقط به پخش اعلام نظر مخالفين اعدام صدام بپردازند نتوانستند اين عصبانيت افسار گسيخته را کنترل کنند و در روز چهارشنبه 13 ديماه در اخبار ساعت 14 در حالی که حدود 15 دقيقه از ساعت 14 گذشته بود به پخش اخبار مبادرت ورزيدند . اول اخبار مانند گذشته خزعبلاتی در مورد نقش ايران در اعدام صدام بود .

در ادامه مجری اظهارات سخنگوی مجاهدين که فرسنگ ها آن طرف تر از عراق نشسته ، را در باره سرنوشت مشابه مجاهدین با صدام خواند . اين سخنگو که دست به ترکيب سازی جديدی در ادبيات فارسی زده بود تعبير گرگی - شتری که اولين بار مجاهدين موفق به ساخت آن شده بودند را به کار برد ، با اين شباهت که گرگ در خواب بيند دنبه ، شتر در خواب بيند پنبه دانه ؛ اين ادبيات که در مواقع و رويدادهای حساس به نوعی در ادبيات لمپنی آنها جلوه گر می شود . باعث ايجاد خلق الساعه ی ترکيب و تعبير جديد ادبی ژرف شد به گونه ای که ما را بر آن داشته است که با نامه به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی از آنها تقاضا کنيم اين ترکيب گرگی شتری را وارد ترکيب های جديد ادبی کند و بنويسند که اولين بار توسط مجاهدين در واقعه اعدام سيدالرييس بيان شد.

به همین مناسبت بایستی اعتقاد به دمدمی مزاج بودن آنها عوض شود ، چرا که آنها در هر حال نوکری و وابسته بودن خود را چه در حيات و چه در مرگ صدام اثبات کردند ، گو این که چمدانهای پر پول و دست نوازش کشيدن های صدام بر سر مجاهدين بسيار موثر بوده است .

هر چند که صدام مرده است و مجاهدين نزديک است از عراق اخراج شوند و پيوند آنها در دنيا گسسته شود، اما در دوزخ اين پيوند دوباره محقق خواهد شد . مجاهدين که نزديک 60 خبر و گزارش در ردّّ اعدام " صاحب خانه شان " نوشته به انعکاس نظرات و کلماتی پرداختند که دوست داشتند خودشان آن را بگويند :

خوشتر آن باشد که سر دلبران- گفته آيد در حديث ديگران

اين هم نمونه ای از اين حمايت ها در وصف صدام جنايتکار : " رئيس جمهور شهيد " ، " رهبر بی همتای عرب " ، " پنج دقيقه ايستادگی در پای طناب دار صدام حسين را اسطوره ای ساخته" ،"جمال عبدالناصر دوم "، "سمبل ملی گرايی اعراب" ،" صدام مثل يک قهرمان زندگی کرد و مثل يک مرد از دنيا رفت"، "قهرمان ملی "، " از مردم ستم ديده دفاع کرد" ،" صدام مردی مسلمان" ، "قهرمان و آزاد " و " صدام نمرده بلکه در قلب ما هميشه زنده است".

البته عصبانیت مجاهدین کاملاً قابل درک است ، چرا که آنان از هر شادمانی ملت ایران، ناراحت و از هر غم این ملت شادمان می گردند، اما باید به آنها گفت که مجالس ذکر مصیبت که برای ارباب خود به نام خبر و گزارش برگزار کرده اند در حقیقت باید مجالس تذکر سرنوشتی باشد که دیر یا زود ، سرنوشت رهبران فرقه را به مانند صدام رقم خواهد زد.


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9502626&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه