اسناد در رسانه منافقین

عملیات انتحاری بازسازی شده توسط منافقین که از رسانه رسمی آنها (سیمای آزادی) در سال ۱۳۶۱ از کشور عراق پخش گردید. در این فیلم، منافقین با به عهده گرفتن عملیات انتحاری ترور شهید آیت الله صدوقی ضمن بازسازی چگونگی و نحوه ارتکاب این عملیات، عامل تروریستی این عملیات را به نام محمدرضا ابراهیم زاده معرفی نمود :