مواضع دکتر شهید بهشتی در برابر منافقین
معرفی کتاب
عنوان: مواضع دکتر شهید بهشتی در برابر منافقین
نویسنده: غلامعلی رجایی
مواضع دکتر شهید بهشتی در برابر منافقین، برگرفته از کتاب سیره شهید بهشتی - غلامعلی رجایی