نشریه مجاهد (ارگان رسمی سازمان منافقین)
اسناد فاجعه تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ در نشریه مجاهد (ارگان رسمی سازمان منافقین)

Smiley face


الف . نشریه مجاهد ، شماره ۱۳۳ صفحه ۲۴ ؛ خیابانی با اشاره به آغاز جنگ مسلحانه توسط سازمان پس از ۳۰ خرداد ۶۰ ، درباره انفجار حزب جمهوری اسلامی می گوید:

«... صدای مهیب انفجار درست در راس ساعت ۹ یکشنبه شب ، هفتم تیر ماه ، بلند شد . صدایی که نتها در سراسر ایران ، بلکه در سراسر جهان طنین انداخت و شاید بتوان گفت که از فردای آن روز رژیم خمینی مرده است.»

وی در ادامه ، با تشبیه سازمان به یک جوان ، انفجار ۷ تیر را سیلی محکم آن جوان به رژیم جمهوری اسلامی توصیف می کند

همچنین در یک جمع بندی درون سازمانی در شهریور ۶۰ ، از فاجعه ۷ تیر این تعبیر ذکر می شود:

«ضربه جبران ناپذیر بر پیکر ارتجاع به عنوان مرحله جدید مبارزه که در اثر آن رژیم قادر به راست کردن کمرش نخواهد بود.»ب . رجوی جمع بندی یکساله ، صص ۱۱۷-۱۱۸ . نشریه مجاهد ش ۱۵۸ : ص ۲ ؛ مسعود رجوی در جمع بندی یکساله ، با اشارات و تاکیدات بسیار به مخاطبان می رساند که فاجعه ۷ تیر را سازمان مرتکب شده است . وی با مرحله ای کردن جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی می گوید:

«در مرحله اول نوبت "سران سیاسی " بود . قبل از هر چیز شاه مهره های هدف بودند . ... ما در فاز نخستین تهاجمانمان ، با عمل بزرگ شروع کردیم ؛ و در راس همه ، عملیات تاریخی " اللهاکبر " ، که این اسم هم پیشاپیش برایش گذشته شده بود ، جای موسی خالی ... یک مرحله را پیش بردیم . کدام مرحله ؟ بی آینده کردن رژیم وسلب ثبات از آن ... خالصه در یک کلام : کار کسی جز مجاهدین نبود ... کار در مجموع حساب شده و برنامه ریزی شده بود ..»
ج . نشریه مجاهد ، شماره ۱۲۹ ، صفحه ۷ ؛ در تحلیلی فاجعه ۷ تیر را این گونه بیان کرده است:

«... از بین رفتن ۷۰ درصد کادر رهبری و ارگان حکومتی اش در نقاط مختلف کشور و بی آینده شدن مطلق رژیم ، دقیقا محصول مقاومت انقلابی مسلحانه و به خصوص مرحله اول استراتژیک آن بوده است ... او (بهشتی ) تنها شاه مهره ای بود که می توانست آینده رژیم را ... تضمین نماید ( و در همین جاست که عظمت انقلابی و سرنشت ساز مرحله اول استراتژی مقاومت روشن می شود . ) مسعود رجوی در جمع بندی یکساله مقاومت مسلحانه ... چنین می گوید : مجاهدین در اولین ضربه شان جایی برای تثبیت رژیم نگذاشتند»

مسعود رجوی در مصاحبه با نشریه العربی در دی ماه ۶۱ که ترجمه آن توسط ارگان سازمان نیز منتشر گردیده گفت:

«دستاورد اول مبازره مسلحانه ما بسیار بود تا حدی که رژیم امروز بی آینده شده است ... کلیه کاندیدای رهبری پس از خمینی یعنی مقاماتی که می توانستند رهبری رژیم کنونی را بعد از او بدست گیرند ، ... علاوه بر آنها دو هزار نفر دیگر از آخوند های حاکم و سایر مسئولین رژیم نیز ... به هلاک رسیدند.»
د . نشریه مجاهد شماره ۱۵۷ صفحه ۱۷ ، رجوی در سخنانی با اشاره به هفتم تیر ، خطاب به گروهی از اعضای سازمان گفت:

«... شما هم مثل همه مردم ایران ، یک هفته بعد از ۳۰ خرداد ، صدای رعد در آسمان بی ابر وطن ... را شنیدید ..»
ه . نشریه مجاهد ، شماره ۱۵۸ ، صفحه ۴ ؛ ترور آیت الله بهشتی به شعارهای تظاهرات خشونت بار ۳۰ خرداد ارجاع داده شده و چنین آمده است:

«... درست در ساعت ۹ شب هفتم تیر ماه ۶۰ ... خشم گره خورده خلق در مقر حزب ... شعله کشید و منفجر شد ... بهشتی این بزرگترین چهره امپریالیسم و ارتجاع ... مشخصا در تظاهرات تاریخی ۳۰ خرداد ... "با فریاد های " مرگ بر بهشتی " حکم اعدام انقلابی او را صادر کرده بودند ..»