حماسه ششم بهمن تجلی عشق به ولایت

حماسه ۶بهمن ۶۰حماسه ای ماندگار از حضور مردم ولایتمدار آمل در صحنه ی نبرد حق علیه باطل بوده است. در ۶بهمن مردم آمل باحرکت حماسی وخودجوش خود باردیگر درایت خودرادر عرصه ی نبرد های داخلی وازبین بردن توطئه های دشمنان نشان دادند ونگذاشتند که منافقین وکمونیست ها که درپی تسخیر شهر آمل وبه دنبال انتسخیر شهرهای شمالی کشورراداشتند ازبین ببرندمردم غیور امل درابتدای امر کاری بی مانند کردند چهرهی شهررادگرگون کردند به گونه ای که درعرض چند ساعت هزار سنگر در شهر به پاشد این چنین است که شهر هزار سنگر ان رامی نامیم هزار سنگر به پاشد که باعث حیرت منافقین وکمونیست ها شد که بار دیگر درذهن انها این جمله نقش بسته شد کهفراموش کردند که ((فان حزب الله هم الغالبون))یعنی چه؟
آنها باید می دانستند که یعنی سپاهیان خدا لشکر مخلص وبی ادعا خدا پیروزند ولشکر کفر همانند خاری خشک وفرسوده در پای شیر مردان حیدرکرار له خواهد شد.این پیروزی مردم همیشه حامی ولایت را می توان گفت که در پشت پرده ان دست خدابران بود وهمانا که یدالله فوق ایدیهم رابه خوبی در ۶بهمن۶۰درک کردیم.
این واقعه آنقدرمهم بود که رهبرکبیر انقلاب در وصیت نامه خود در ان درج کرده است ودر مورد این واقعه تاریخی این چنین فرمودند:من از شهرستان آمل ومردم فداکار آن تشکرمی کنم ودیدید که مردم امل چه به روزتان آوردند همچنین مقام معظم رهبری می فرمایند:نباید اجازه دادکه این خاطره های پرشکوه این حوادث بی نظیر وتعیین کننده تاریخ انقلاب درذهن ها کمرنگ شود.نسل جوان ماباید این خاطره های پرشکوه این حوادث بی نظیر وتعیین کننده تاریخ انقلاب درذهن ها کمرنگ شود .نسل جوان ماباید این خاطره هارابشناسد وبتوانند ان راتحلیل کنند وان راچراغ راه اینده پرماجرای خود وهدف بلند خود قراردهند.
این اتفاق کوچکی نیست که دریک روز۴۰شهید ازبهترین عزیزان شهرستان آمل به شهادت رسیدند واین کم نیست که نیروهای بسیجی مان در جبهه های جنگ بودند این گونه توانستند دربرابر هجوم منافقین کوردل ایستادگی کنند وآن هارادر ابتدای کارشان متوقف کنند
حال که۳۱سال از این واقعه گرانقدرتاریخی شهرستان آمل می گذرد بیاییم تاعهدی دوباره باآرمان های رهبر فرزانه انقلاب ببندیم.تاهم شهدای جان برکف امل که درراستای جان گرفتن نهال تازه انقلاب جان خودرادر طبق اخلاص گذاشتندروحشان شاد شود وهم دشمنان حیله گر اکنون میهن عزیزمان ایران اسلامی بادیدن این عهد وپیمان خودرابازنده این جنگ های نرم وروانی که شروع کرده اند بدانندکه این انقلاب این حکومت برپایه ولایت اسلامی به این آسانی بدست نیامده است که به همین اسانی از دست برود وبردست کسانی بیفتد که خون جوانان این ملت را ریختند این هرگز درایران اتفاق نخواهد افتاد همانطوری که در۶بهمن منافقین توقع چنین همکاری داشتند که با برخورد لشکریان مخلص خدادر امل نقشه انها برباد رفت وپیروز این نقشه کسی جز مردم امل وایرانیان سرافراز نبودند باشد که دشمنان ما بایادآوری حماسه۶بهمن۶۰امل بفهمند که این مردم درسخت ترین شرایط ممکن به پای این ولایت ورهبرش سید علی الحسینی الخامنه ای خواهد ماند.