سرخی جنگل های آمل یادمان هست


نویسنده: مهدی زراعتی

ما اهل دردیم و تحمل یادمان هست
در استجابت ها توسل یادمان هست
راه میانبر تا خدا یعنی شهادت
ما راهیان نور ، آن پل یادمان هست
باید دم از یکتاپرستان گرم کردن
قبل از هوالله احد، قل یادمان هست
سرمایه ی سر ، مایه ی این سرفرازیست
زیبا ترین نوع تبادل یادمان هست
باحس ایمان، بین میدان ، بازی جان
تنها نه آن بازیگران ، رل یادمان هست
گل کاشتند و خار برچیدند و رفتند
مانند بلبل خاطر گل یادمان هست
نقش سه رنگ پرچم این خطه عمریست
جای دورنگان چپاول یادمان هست
با اینکه حالا گاه سبز و گه سپید است
سرخی جنگل های آمل یادمان هست
اهل نفاق و فتنه دیگر یادشان هست
هیچند ، تا فرمانده کل یادمان هست