رد خون در سرچشمه‌های ترور
عنوان:      رد خون در سرچشمه‌های ترور
مجموعه ها:      60th decade
شناسه کتاب:      2068
نویسنده:      روزنامه شهرآرا
شابک:      00000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

روایت نحوه شناسایی انقلابیون به عنوان سوژه ترور و فعالیت‌های منافقین در دهۀ 60 در مشهد

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25