تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر
عنوان:      تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      208
نویسنده:      فاطمه سلیمانی
شابک:      660
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

حملات یازدهم سپتامبر 2001 علاوه بر تحمیل تکلیف جرم انگاری تروریسم بر دولتها ، نقش فوق العاده ای را درجهانی کردن تعهدات و تکالیف قرار دادی ناشی از کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای ضد تروریسم ایفا کرده است ، به نظر می رسد که این وضعیت ، معلول قطعنامه های شورای امنیت باشد که پس از حملات مذکور صادر گشته اند . از اینرو نه تنها بررسی و تحلیل قطعنامه های مرتبط شورا گریز ناپذیر است بلکه بررسی مشروعیت آنها نیز ضروری می نماید .

با عنایت به مباحث فوق ، این نوشته بر آن است تا نقش حوادث یازده سپتامبر ایالات متحده را بر تشدید روند مبارزه با تروریسم ارزیابی نماید

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25