درباره انگیزه ی تروریسم دولتی آمریکا پس از یازده سپتامبر
عنوان:      درباره انگیزه ی تروریسم دولتی آمریکا پس از یازده سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      142
نویسنده:      مهبد خاتم گویا
شابک:      351
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

خشونت گرایی،هراس افکنی کشتاروجنگ طلبی را می توان ازجمله رخدادهای ناگواری دانست که همواره ازبدو تشکیل تمدن توسط آدمی و به اشکال گوناگون آن، همراه با به چالش کشیدن اخلاق انسانی، ارکان حیات مسالمت آمیز اجتماعی را به مخاطره انداخته اند. ازاین رهگذر،هرگاه زمینه های ایجادی و ایجابی سوءتفاهمات منجربه تخاصم به درستی مورد مطالعه قرار گیردپیشگیری از وقوع رخدادهای مشابه دوراز ذهن نخواهد بود. لذا دراین راستا دراین مقاله کوشیده شده است تا با مقایسه رفتارحکومت ایالات متحده امریکا درشکل گیری حوادث یازدهم سپتامبر و حوادث پس آن با یک نوع بیماری روانی مشابه به نام سندرم مونش هاوزن، و آگاهاندن عمومی نسبت به یک همچون رفتاری از وقوع مشابه آن در جهان جلوگیری کرد

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25