تروریسم دولتی آمریکا پس از 11سپتامبر
عنوان:      تروریسم دولتی آمریکا پس از 11سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      140
نویسنده:      سحر کماسی
شابک:      349
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

آمریکا پس از حوادث 11سپتامبر سیاست های جدیدی را در امر مبارزه با تروریسم در امنیت ملی خود جای داد در این مقاله سعی شده است ابتدا معنی و مفهومی از تروریسم ارائه گردد وبعد از آشنایی با تروریسم به واقعه ی11سپتامبر وحوادث بعد از آن در امریکا می پردازد و این مقاله بیشتر به شیوه ی استفاده از کتاها انجام شده است

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25