شهید صیاد شیرازی

وقتی منافقین حمله کردند مسئولیت فرماندهی و عملیاتی وجود نداشت. از فرماندهی زنگ زدند که باید برود و جلوی دشمن را بگیرد. برایش حکم زدند و شبانه با هواپیما به کرمانشاه رفت. نیمه شب طرح عملیاتی اش را زد و این عملیات شد عملیات مرصاد ...

ویدئو های مشابه

ویدئوهای تصادفی

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان