همدستان

منبع: هابیلیان
از حمایت های همه جانبه منجمله پوشش های رسانه ای شبکه ها و رسانه های سلطنت طلب که بگذریم، باید به ارتباط تنگاتنگ گروهک ریگی با دیگر گروه ها و گروهک های تروریست، منافق و معاند نظام اشاره کنیم.


جندالشیطان و منافقین

عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله در گفتگو با یکی از شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب در آمریکا در پاسخ به سوال گوینده این تلویزیون در مورد میزان تعامل گروه جندالله با منافقین گفت: آنها همکاری های اطلاعاتی خوبی با ما داشته اند و در مورد فعالیت های رژیم ایران اطلاعات وسیعی به ما داده اند.
او ادامه داد: آنها از فعالیت های رژیم در حوزه عمل ما و حضور نیروهای رژیم در این مناطق ما را خبردار می کنند و عمده اطلاعات مورد نظر ما را از طریق ایمیل و پیام، به ما منتقل می کنند.
ریگی ضمن تعریف از منافقین عنوان کرد: منافقین افرادی دارند که حضور نیروهای نظامی رژیم ایران در مناطقی که ما هم در آنجا حضور داریم را به اطلاع ما می رسانند.
ریگی گفت: ما با تمام گروه هایی که بر ضد رژیم ایران فعالیت می کنند پیمان دوستی داریم و در این بین مجاهدین می توانند برای ما کارهایی را انجام بدهند و ما نیز می توانیم افراد آنها را منتقل کنیم اما گمان می کنم آنها دارای محدودیت هایی هستند و در کشورهایی هستند که نمی توانند آنگونه که می خواهند اقدامات مورد نظرشان را انجام دهند.

جندالشیطان و بهائیت

فرقه ضاله بهائیت که سعی می نماید خود را فرقه ای صلح جو معرفی نماید با ارتباط گیری با گروهک جند الشیطان موجبات رسوایی هرچه بیشتر خود را به بار آورد.
در صورت جلسه یکی از جلسات گروهک جندالشیطان برای خرابکاری در ایران نام فرقه بهائیت برده شده و در یکی از بند ها به دریافت کمک از این فرقه اینگونه اشاره شده:
استفاده از منابع مالی فرقه ضاله بهائیت با توجه به توافق به عمل آمده با نماینده این فرقه در پیشاور.