گروه العربستان

منبع: ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)محل استقرار: هلند.

نام مسئول: عادل سویدی.

حوزه فعالیت: اروپا و ایران.

اهداف: تجزیه و استقلال خوزستان.

مشی: مسلحانه، ادعای دموکراتیک.

امکانات: تشکل مذکور از طریق سایت اینترنتی ضمن درج سیدی های تهدیدآمیز و بیانیه های تحریک آمیز اقدام به تحریک و تشویق مردم جهت انجام اقدامات خرابکارانه مینماید.

اقدامات: تحریک مردم به اغتشاش و تظاهرات، شانتاژ علیه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی.