Thumbnail Image 1

بریده های روزنامه کیهان در ارتباط با حوادث سی خرداد

Thumbnail Image 1

بریده های روزنامه اطلاعات در رابطه با حوادث 30 خرداد

Thumbnail Image 1

بریده ای از روزنامه انقلاب اسلامی در مورد حوادث سی خرداد 60

Thumbnail Image 1

بریده هایی از نشریه مجاهد (نشریه رسمی سازمان مجاهدین خلق ) در مورد حوادث 30 خرداد سال 60