قربانیان قاچاق انسان منافقین

مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۱۰
من یبر قنواتی هستم از بندر ماهشهر.

در ماه رمضان سال ۱۳۷۸، از طریق یک هوادار به سازمان وصل شدم و با سه نفر قاچاقچی وارد عراق شدم و طی یک مدت در بغداد بودم. بعد من را به کمپ اشرف بردند و بعد از مراحل ضد اطلاعات، قرنطینه و ورودی، وارد پذیرش مجاهدین شدم. بعد از چند مدتی اولین اختلافی که با سازمان پیدا کردم، لعیا خیابانی مرا صدا زد و چون ارشد خانواده ام بودم، از من درخواست کرد که بروم دو تا خواهرهایم را به سازمان بیاورم که من مخالفت کردم و از آنجا نسبت به من بی اعتماد شدند.

در پروسه پذیرش که بودم، نسبت به ایدئولوژی و کارهای سازمان مخالف بودم و درخواست خروج از سازمان را کردم که من را به مدت چندین ماه به انفرادی در اشرف بردند و آنجا چندین ماه بدترین رفتار را با من کردند. بعد از اینکه یکی از آنها به اسم حمیده شاهرخی چندین بار نشست با من گذاشت و من قانع نشدم بمانم، به من گفت که تو را به عنوان هوادار به ایران می فرستیم و برای ما فعالیت کن و من قبول نکردم.

سری بعد من را تهدید به ابوغریب و استخبارات عراق کردند. من ترسیدم و درخواست کردم در مجاهدین بمانم که مرا به قرارگاه حبیب در بصره فرستادند و از آنجا چندین بار من را شکنجه کردند تا زمان جنگ که آمریکائیها اشرف را محاصره کردند. در تاریخ ۶ فروردین از دست منافقین فرار کردم و به آمریکاییها پناهنده شدم... از فروردین تا اسفند، الان حدود یک سال می شود.

دریافت فیلم مصاحبه