قربانیان قاچاق انسان منافقین

مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۸

من مسعود جهانبخش هستم، در کرمانشاه زندگی می کنم. در سال ۸۰ برای کار به ترکیه رفتم و توسط دوستان که با منافقین آشنایی داشتند، به سازمان رفتم. به من گفتند که اگر شش ماه به سازمان بیایی، بعد از شش ماه تو را به خارج می فرستیم و پناهندگی سیاسی به شما می دهند. ما به همین دلیل رفتیم به سازمان. اما اول ورودی که رفتیم دیدیم که تمام حرفهایشان دروغ است. می خواستیم برگردیم دیگر راه نداشتیم، نمی گذاشتند که برگردیم. می گفتند که دو سال باید در خروجی سازمان بمانید و ۸ سال هم زندان ابوغریب. ما هم ناچار شدیم که بمانیم. اما منتظر فرصتی بودیم که بیاییم بیرون ولی نمی توانستیم تا اینکه آمریکا آمد و سال ۸۲ جنگ شد، جنگ که تمام شد، سریع از سازمان بیرون آمدم و به کمپ آمریکایی رفتم. نزدیک ۱۸ ماه هم در کمپ آمریکایی ها بودم. از لحاظ روحی خیلی اذیت می کردند. بد و بیراه گفتن و نشستهایی که می گذاشتند، خیلی اذیت می شدیم.

جهت تماشای فیلم مصاحبه اینجا را کلیک کنید .